Algemene voorwaarden Bulters ICT

1 TOEPASSELIJKHEID


1.1 Bulters ICT is "verhuurder" en klanten van Bulters ICT zijn "huurder"


1.2 Op alle bestellingen en overeenkomsten van verhuurder zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) van toepassing.


1.3 Handelingen in strijd met deze Voorwaarden resulteren in blokkering van de account van huurder, bestanden kunnen later niet opgevraagd worden. Restitutie van gelden is niet mogelijk.


1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat huurder de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.


1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.6 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd veranderingen aan te brengen in de Voorwaarden. Zie ook artikel 3.3


1.7 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van verhuurder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door verhuurder ingeschakelde tussenpersonen.2 VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER


2.1 Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die door een bestelling een overeenkomst aangaat met verhuurder.


2.2 Het is de huurder niet toegestaan om aan verhuurder of andere huurders schade toe te brengen, door middel van het gebruik van programma's of processen en/of het onmogelijk maken of op enige wijze belemmeren van een goede dienstverlening door verhuurder. Hieronder valt ook het verzenden van spam e-mails of massa e-mails.


2.3 Het is de huurder niet toegestaan de webhosting te gebruiken voor gedragingen en/of handelingen die in strijd zijn met de wet, netiquette of deze voorwaarden.


2.4 Het is de huurder niet toegestaan de webhosting onder te verhuren, dan wel te gebruiken voor het hosten van websites welke materiaal bevatten dat auteursrechtelijk is beschermd (eigen auteursrechten vallen hier niet onder) of enige pornografische inhoud hebben.


2.5 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade die verhuurder of andere huurders, internetgebruikers en derden oplopen als gevolg van overtreding van de voorwaarden.


2.6 De overeenkomst wordt automatisch verlengd met de periode die eerder is afgesproken in de overeenkomst. Opzegging dient schriftelijk (of per e-mail vanaf een bij verhuurder bekend e-mail adres) één maand voor het a?open van de huidige overeenkomst te geschieden. De afzender van het opzegbericht moet verifieerbaar zijn.3 VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER


3.1 Onder verhuurder wordt verstaan Bulters ICT te Heerhugowaard.


3.2 De verhuurder is verplicht alle schriftelijke afspraken met de huurder na te komen.


3.3 De verhuurder is verplicht veranderingen in de Voorwaarden veertien (14) dagen voor inachtneming bekend te maken aan de huurder en geef huurder de mogelijkheid om de overeenkomst direct en zonder verdere kosten te ontbinden, met uitzondering van achterstallige betalingen.4 PRIJZEN EN BETALINGEN


4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele andere diensten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum welke u terug kunt vinden op de factuur. Deze factuur kan na toestemming van huurder per e-mail worden verstuurd


4.3 Betaling kan geschieden door middel van overboeking naar rekeningnummer 


NL 69 INGB 0653 4218 18, ten name van J.C.J. Bulters te Heerhugowaard.


Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Bulters ICT.


4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bulters ICT gerechtigd de account te blokkeren en/of te verwijderen, inclusief daarmee gemoeid zijnde bestanden. Tevens kan Bulters ICT een incassobureau inschakelen om de verschuldigde gelden op u te verhalen. Alle kosten voortvloeiend uit buitengerechtelijk of gerechtelijke incassoprocedures zullen voor rekening huurder zijn.


4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen, bent u gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen dertig (30) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bulters ICT zonder verdere kosten, met uitzondering van achterstallige betalingen, mits de prijsstijgingen hoger zijn dan de kosten die door leveranciers van verhuurder worden berekend.5 DATAVERKEER


5.1 Op alle hosting pakketten die door Bulters ICT geleverd worden, is een datalimiet van toepassing. Bij overschrijding wordt uw site onbereikbaar. Deze limiet is in principe hard maar kan, na overleg, tijdelijk of permanent gewijzigd worden. Huurder dient dit zelf periodiek te controleren tenzij anders is overeengekomen.


5.2 Op alle e-mail accounts is een datalimiet van toepassing. Zodra deze limiet wordt overschreden is geen e-mail verkeer meer mogelijk. Deze limiet kan via het control panel ingesteld worden. E-mail accounts maken wel onderdeel uit van de totale dataopslag.


5.3 Te veel pogingen om in te loggen met een verkeerde inlogprocedure maakt uw website onbereikbaar. Een beveiligingsmaatregel die Bulters ICT hanteert. Dit kan in overleg hersteld worden.6 OVERMACHT


6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verhuurder in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit huurder schriftelijk of per e-mail mee te delen en zonder dat verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verhuurder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


6.3 Mocht het geval zich voordoen dat leveranciers van verhuurder niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen is verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele geleden schade.
7 OFFERTE


7.1 Offertes uitgegeven door verhuurder zijn veertien (14) dagen geldig tenzij anders overeengekomen.


7.2 Offertes zijn niet overdraagbaar aan derden8 AANSPRAKELIJKHEID


8.1 Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten welke (vermeend) zijn ontstaan door het gebruik van de diensten van verhuurder. Door het accepteren van deze voorwaarden vrijwaart de huurder de verhuurder van alle vormen van aansprakelijkheid.